Program usuwania azbestu na rok 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2017

Wójt Gminy Janowo, aby pomóc mieszkańcom w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest, planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Program WFOŚiGW zakłada, że mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy. Gmina w oparciu o zgłoszenia właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym, ze środków administrowanych przez Urząd Gminy w Janowie, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport i unieszkodliwianie) zwany dalej, może składać wniosek o dofinansowanie w formie dotacji.

Zainteresowani, którzy chcą w 2017 roku zmienić pokrycie azbestowe lub unieszkodliwić zdeponowany na nieruchomości wyrób azbestowy, powinni złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Janowo w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 kwietnia 2017 r. zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez gminę Janowo pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie” podjętego Zarządzeniem nr 238/2017 Wójta Gminy Janowo z dnia 5 stycznia 2017 roku.

Wraz z wnioskiem (stanowiącym załącznik nr 1) należy złożyć:

  • deklarację w zakresie współfinansowania zadania w wysokości 15%- załącznik nr 1;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31);
  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);
  • kserokopię tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, z którego usunięte będą elementy azbestowe. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Janowie.

Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą być realizowane w roku ogłoszenia Programu WFOŚiGW, przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia oraz wybraną przez Beneficjenta (gminę) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia efektu ekologicznego oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających jego uzyskanie.

Gmina Janowo może uzyskać 85% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest bez możliwości uzyskania dofinansowania kosztów nowych pokryć dachowych. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy zdemontowali wyroby zawierające azbest i przekazali je do unieszkodliwienia.

Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Szczegółowych informacji udziela Joanna Idźkowska – podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Janowie w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 89 626 40 16; w formie elektronicznej: adres e-mail: ochrona@janowo.pl.

Autor: Joanna Idźkowska