Ogłoszenie w sprawie aktualizacji bazy azbestowej Gminy Janowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2017

Wykonując ustawowy obowiązek, Wójt Gminy Janowo przystępuje do aktualizacji bazy azbestowej. W związku z powyższym prosi się wszystkich właścicieli (zarządców lub użytkowników) nieruchomości do złożenia w tut. Urzędzie Gminy odpowiednich informacji.

  • Właściciele nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, np. eternit, a nie zostały one zgłoszone w 2004 r. sporządzają spis z natury i składają informację zgodnie ze wzorem nr 1.
  • Właściciele nieruchomości, na których zdemontowano wyroby zawierające azbest (eternit) i zutylizowali je, składają informację zgodnie ze wzorem nr 2.

Wzory kart informacyjnych dostępne są w urzędzie gminy w pok. Nr 5 oraz na stronie internetowej urzędu: http://bip.janowo.pl/art,358,ogloszenie-w-sprawie-aktualizacji-bazy-azbestowej-gminy-janowo Informacje należy przedłożyć wójtowi w terminie do 31 lipca 2017 r.

Autor: Joanna Idźkowska