Program usuwania azbestu na rok 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2018

Wójt Gminy Janowo, aby pomóc mieszkańcom w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest, planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Program WFOŚiGW zakłada, że mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy. Gmina w oparciu o zgłoszenia właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym, ze środków administrowanych przez Urząd Gminy w Janowie, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport i unieszkodliwianie), może składać wniosek o dofinansowanie w formie dotacji.

Zainteresowani, którzy chcą w 2018 roku zmienić pokrycie azbestowe lub unieszkodliwić zdeponowany na nieruchomości wyrób azbestowy, powinni złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Janowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez gminę Janowo pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie” podjętego Zarządzeniem nr 238/2017 Wójta Gminy Janowo z dnia 5 stycznia 2017 roku.

Wraz z wnioskiem (stanowiącym załącznik nr 1) należy złożyć:

  • deklarację w zakresie współfinansowania zadania- załącznik nr 1;
  • informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31);
  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);
  • kserokopię tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, z którego usunięte będą elementy azbestowe. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Janowie.

Druki „wniosku” oraz innych załączników są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.janowo.pl/art,478,program-usuwania-azbestu lub w Urzędzie Gminy Janowo pokój nr 5 – parter.

Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą być realizowane w roku ogłoszenia Programu WFOŚiGW, przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia oraz wybraną przez Beneficjenta (gminę) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia efektu ekologicznego oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających jego uzyskanie.

Gmina Janowo może uzyskać 85% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, jednak nie więcej niż 300 zł/ tonę bez możliwości uzyskania dofinansowania kosztów nowych pokryć dachowych. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy zdemontowali wyroby zawierające azbest i przekazali je do unieszkodliwienia.

Szczegółowych informacji udziela Joanna Idźkowska – inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Janowie w godzinach pracy urzędu pod numerem tel.89/626-40-16; w formie elektronicznej: adres e-mail: ochrona@janowo.pl

Autor: UG Janowo / Joanna Idźkowska