E-usługi dla Gminy Janowo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2018

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań/etapów:

 • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • Zarządzanie projektem
 • Uruchomienie e-usług dla mieszkańców
 • Zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania
 • Działania promocyjne

W wyniku realizacji powyższych etapów zwiększona zostanie zdolność Gminy Janowo do realizacji zadań publicznych on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. Projekt zgodny jest założeniem Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy Region określonym w SZOOP RPO WiM tj. wzmocnieniem zastosowania TIK w usługach publ., poprzez rozwój e-usług sektora publ., udostępnianie informacji sektora publ.

Wdrożonych zostanie 13 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem dojrzałości.

W ramach projektu udostępnione zostaną on-line następujące dokumenty zawierające informacje sektora publicznego:

 • Karty usług publikowanych na ePUAP na 3 poziomie dojrzałości - 5 sztuk:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego;
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  • Wniosek o wydane zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Karty usług publikowanych na ePUAP na 5 poziomie dojrzałości - 8 sztuk:
  • Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
  • Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych;
  • Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych;
  • Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych;
  • Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych;
  • Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych;
  • Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych;
  • Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uruchomione zostaną nowe systemy teleinformatyczne:

 • Centralna Platforma E-Usług Mieszkańca.
 • Elektroniczny system obiegu dokumentów i zmodernizowany zostanie system dziedzinowy.

Dostosowana do standardów WCAG 2.0 zostanie strona internetowa urzędu oraz opracowana zostanie dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Janowo i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy.

W ramach projektu zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy krajowej ePUAP.

Wartość projektu to 592 368,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 503 512,80 zł.

 

 

Autor: Monika Robaczewska