Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2019

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy

W 2019 roku limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz.546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania sie przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napedowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r do 31 stycznia 2019 r.

W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napedowego w okresie od 1 lutego 2019 r do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego w 2019 r.

Pieniądze wypłacane będa w teminach:

  • 1-30 kwietnia 2019 . w przypadku złozenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wnioski i faktury VAT składa się w Urzedzie Gminy Janowo ul. Przasnyska 14 pokój Nr 12 lub w sekretariacue urzędu- pokój Nr 1.