Promocja twórczych rozwiązań w pomocy społecznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2019

„Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy integracji społecznej“ zostały wręczone podczas uroczystej gali, które odbyła się w Olsztynie.

Indywidualne nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 2014 roku przyznawane są również nagrody zespołowe - otrzymują je jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej czy organizacje pozarządowe.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia mogły wystąpić osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Wśród wyróżnionych osób znalazła się również Pani Barbara Jastrzębowska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

- Tegoroczna uroczystość pokrywa się z XX-leciem realizacji przez samorząd województwa zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Jest to zatem podwójny powód do świętowania. Szczególnie ważny okres dla rozwoju nowoczesnej pomocy społecznej to przystąpienie Polski do UE i związane z tym rozłożenie akcentów w kierunku polityki aktywizacji i integracji społecznej, przy jednoczesnym minimalizowaniu zjawiska ubóstwa, które weszły na stałe do zadań pomocy społecznej. Kierunki kreowanej w naszym regionie polityki społecznej, są spójne z postulatami polityki rozwoju określonymi na poziomie unijnym. To dzięki aktywności samorządów gmin i powiatów, przy wsparciu województwa możliwe jest wspólne wdrażanie działań zmierzających do realizacji unijnych założeń.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przede wszystkim za:

 1. działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 2. wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;
 3. wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 4. aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
 5. inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
 6. realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
 8. wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie