Tarcza antykryzysowa COVID-19

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

I. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców Art. 15zzb Ustawy.

Terminy składania wniosków: do 30 kwietnia 2020 r., kolejne nabory będą ogłaszane w 14-dniowych cyklach.

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów: https://nidzica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

 Szczegółowe informacje: (89) 625-01-51, (89) 625-01-56

 

II. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Art. 15zze Ustawy.

Terminy składania wniosków: do 30 kwietnia, kolejne nabory będą ogłaszane w 14-dniowych cyklach.

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów: https://nidzica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

 Szczegółowe informacje: (89) 625-01-51, (89) 625-01-56

 

III. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników Art. 15zzc Ustawy.

Terminy składania wniosków: do 30 kwietnia, kolejne nabory będą ogłaszane w 14-dniowych cyklach.

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów: https://nidzica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

 Szczegółowe informacje: (89) 625-01-51, (89) 625-01-52

 

Informacje dotyczące sposobu złożenia wniosku:

Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego, klikając na poniższy link i postępując zgodnie ze znajdującą się tam instrukcją:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=14330#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

 

Ważne: Przedsiębiorcy składający wniosek za pośrednictwem serwisu internetowego zobowiązani są do posiadania podpisu elektronicznego, przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowalnego.

W wyjątkowych sytuacjach Urząd dopuszcza możliwość przekazania w formie papierowej. Należy złożyć: 1. Wniosek wraz z załącznikami. 2. Wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń (plik Excel). 3. Umowę wraz z załącznikami. Umowa musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione. Upoważnienie to musi wynikać z dokumentów rejestrowych podmiotu lub formalnych pełnomocnictw. W przypadku pełnomocnictwa proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Skompletowane dokumenty można złożyć do skrzynki znajdującej się za drzwiami wejściowymi do budynku Urzędu lub wysłać drogą pocztową na adres Urzędu: 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością wpływu.

 

Ważne: Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Formy wsparcia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Aleksandra Nowogórska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Nidzicy