Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Gminy Janowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2021

Gmina Janowo w okresie od 2.11.2020r. do 31.01.2021r. realizowała projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Gminy Janowo”, umowa nr RPWM.11.02.03-28-0037/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11.00. Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 ,,Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.’’ Poddziałanie RPWM.11.02.03 ,,Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, projekty konkursowe.’’ Realizatorem tego projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie.

W ramach projektu wsparciem zostały objęte osoby i rodziny z terenu Gminy Janowo, zagrożone ubóstwem, wykluczone społecznie, u których występowały problemy w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. Udzielono wsparcia osobom i rodzinom korzystającym ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz korzystającym z pomocy Banku Żywności. Grupa docelowa objęta wsparciem to: 53 rodziny, tj. 116 osób (58 kobiet i 58 mężczyzn).

Wsparcie rodzin polegało na:

  • zakupie i dostarczeniu do miejsca zamieszkania środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek, przyłbic, termometrów bezdotykowych i płynów do dezynfekcji),
  • wsparciu psychologicznym rodzin w formie teleporady,
  • wsparciu pracowników socjalnych i opiekunki środowiskowej w miejscach, gdzie świadczone są usługi opiekuńcze.

Podejmowane działania w ramach projektu miały na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID – 19 na terenie gminy Janowo oraz działania profilaktyczne i ochrona zdrowia mieszkańców.

Rezultatem projektu było zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19, udzielenie pomocy osobom niezaradnym życiowo, zagrożonym społecznie i ograniczonym z uwagi na wiek, niepełnosprawność, bezrobocie czy sytuację finansową. Zostały utrwalone nawyki higieniczne, oraz podjęto działania profilaktyczne w kierunku ochrony zdrowia uczestników projektu. GOPS Janowo jako wspierany podmiot również w ramach projektu zakupił:

  • 8 szt. plexy do szybkiego montażu, na każde stanowisko pracy, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia wirusem oraz zapobiec bezpośredniemu kontaktowi z klientem podczas obsługi indywidualnej,
  • 3 automatyczne, wolnostojące dozowniki z płynem dezynfekującym,
  • 1 ozonator powietrza do dezynfekcji pomieszczeń,
  • wykonano stół wraz z dwoma krzesłami oraz plexą zamontowaną na środku stołu, która izoluje pracownika od petenta podczas obsługi,

W ramach kosztów pośrednich zakupiono 1 laptop, 4 drukarki oraz wszelkie materiały biurowe.

Całkowity koszt projektu – 90 208,50zł, w tym wkład własny – 4 510,43zł. W ramach projektu pozyskano dotację w wysokości: 85 698,07 zł.

Autor: GOPS Janowo