Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2024

Informujemy Państwa, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kontrole zostaną przeprowadzone w kolejności według dołączonego planu kontroli.

Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli został na samorządy nałożony odgórnie i wynika z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnianie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to bezzwłocznie.

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za tą usługę (rachunki, faktury vat).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Natomiast w przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o pozbywaniu się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji.

Umowa powinna być zawarta z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Janowo. Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Kontrola dokumentów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków może być prowadzona w trybie kontroli bezpośredniej na terenie nieruchomości, jak również w siedzibie urzędu.

Pliki do pobrania