Gmina Janowo

E-usługi dla Gminy Janowo

13 lutego 2018

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań/etapów:

W wyniku realizacji powyższych etapów zwiększona zostanie zdolność Gminy Janowo do realizacji zadań publicznych on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. Projekt zgodny jest założeniem Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy Region określonym w SZOOP RPO WiM tj. wzmocnieniem zastosowania TIK w usługach publ., poprzez rozwój e-usług sektora publ., udostępnianie informacji sektora publ.

Wdrożonych zostanie 13 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem dojrzałości.

W ramach projektu udostępnione zostaną on-line następujące dokumenty zawierające informacje sektora publicznego:

Uruchomione zostaną nowe systemy teleinformatyczne:

Dostosowana do standardów WCAG 2.0 zostanie strona internetowa urzędu oraz opracowana zostanie dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Janowo i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy.

W ramach projektu zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy krajowej ePUAP.

Wartość projektu to 592 368,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 503 512,80 zł.

 

 

Autor: Monika Robaczewska