Gmina Janowo

Informacja dot. opracowania projektu budżetu Gminy Janowo

5 października 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz Uchwały Nr XL/210/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zawiadamiam mieszkańców gminy, rady sołeckie, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Janowo, że przystąpiono do opracowania projektu budżetu Gminy Janowo na 2022 rok.

Wnioski szczegółowo uzasadnione z przybliżonym kosztem zadania do projektu budżetu należy składać do Skarbnika Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 roku.