Punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy w Janowie od dnia 15 lipca 2021 r. uruchomił dla mieszkańców Gminy Janowo punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, pokój nr 5, czynny w godzinach pracy urzędu.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Olsztynie. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjenci

 1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Zaświadczenia wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Janowie:

 • Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, urząd skarbowy, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 • Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 • Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 • Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 • Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 • Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 • Numer KW i nr dz. ewidencyjnej, obręb.
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 • Powierzchnia budynku/lokalu.
 • Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 • Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.czystepowietrze.gov.pl/

Skorzystaj z programu "Czyste powietrze"