Inwestycje samorządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Data Rodzaj inwestycji
2011 - 2012

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Więckowo, Muszaki, Jagarzewo.

2010

Rozpoczęto budowę kanalizacji  sanitarnej w miejscowościach: Więckowo, Muszaki, Jagarzewo oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Zawady.

2009 - 2010

Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego Zachy do oczyszczalni ścieków w Janowie, wraz z modernizacją systemu budowy napowietrzania oczyszczalni ścieków w Janowie.

2008

Rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem.

2006 - 2007

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy, przeprowadzono modernizację ciągów komunikacyjnych z równoczesną rozbudową kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej Nidzica - Przasnysz, Nidzica - Mława .

2006

Przeprowadzono renowację rynku w Janowie, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, w ramach programu SPO 2004 - 2006 działanie 2.3 „Odnowienie wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

2004

Rozpoczęło działalność Gminne Centrum Informacji, powstałe dzięki staraniom władz samorządowych, przy dofinansowaniu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".

2002 - 2006

Wyremontowano obiekty szkolne w Muszakach i Janowie.

2001

Gmina otrzymała nagrodę w wysokości 300 000 zł za Rozwiązania w zakresie Gospodarki Ściekowej przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

1999 - 2007

Na wniosek rolników i Wójta Gminy, Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych dokonał melioracji szczegółowych użytków zielonych o powierzchni rzędu 643 hektarów w okolicach wsi Zembrzus i Janowo.

1998

Rozbudowano i zmodernizowano kompleks budynków na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Biblioteki Gminnej.

1998

Oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków oraz przyłączono kanalizację z miejscowości Komorowo.

1996 - 2000

Skanalizowano miejscowość Janowo.

1996

Gmina otrzymała nagrodę w wysokości 400 000 zł za Zagospodarowanie Odpadów na terenie gminy Janowo przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

1995

Oddano do użytku wysypisko śmieci.

1995 - 2006

Zwodociągowano gminę Janowo. W sieć wodociągową włączono następujące miejscowości: Zembrzus, Rembowo, Szemplino Wielkie, Szemplino Czarne (1996-1998), Więckowo, Muszaki, Jagarzewo (1998-1999), Wichrowiec, Grabowo (2003) Ryki- Borkowo (2004).