Gospodarka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Działalność gospodarcza w Gminie Janowo opiera się głównie na rolnictwie, uzupełniającymi formami działalności są leśnictwo i usługi remontowo - budowlane.

Na terenie Gminy Janowo występują tylko gospodarstwa indywidualne, w przeważającej części – małe. Cechą odróżniająca gminę Janowo na tle powiatu nidzickiego i województwa jest bardzo mały udział użytków rolnych w strukturze użytkowania gruntów oraz bardzo duży udział lasów i gruntów leśnych (około 57%). Ponadto wśród gruntów rolnych duży obszar zajmują łąki (23,7%) i pastwiska trwałe (15%). Sprzyjający rolnictwu jest duży udział gruntów ornych (45,2%) w powierzchni gruntów rolnych. W gminie Janowo dominują gospodarstwa o orientacji tzw. ogólnorolnej z przewagą upraw zbożowych i okopowych. W produkcji zwierzęcej obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych w gminie Janowo wynosi 47 sztuk. Preferowanym przez rolników kierunkiem produkcji zwierzęcej jest hodowla bydła, zwłaszcza bydła mlecznego. Uzupełnienie hodowli stanowi hodowla trzody chlewnej. Wybór rodzaju hodowanych przez rolników zwierząt wynika z jakości występujących gleb i struktury zasiewów. Pod względem ilościowym pierwsze miejsce wśród zwierząt hodowlanych zajmuje drób. Wynika to z funkcjonowania na terenie Gminy dwóch ferm indyków.

Gospodarką leśną w gminie Janowo zajmuje się 7 leśnictw: Janowo, Komorowo, Muszaki, Więckowo, Zdrojek, Jedwabno, Wielbark. Przedsiębiorstwa prowadzące usługi leśne w nadleśnictwach prywatnych zajmują się głównie wyrębem drzewostanu, wywozem i zrywką drewna, zagospodarowywaniem zrębów.

Pozostałymi pracodawcami zatrudniającymi mieszkańców Gminy są podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie produkcji spożywczej. Zakład Piekarniczy w Janowie zatrudnia 8 osób. Zajmuje się produkcją wyrobów piekarniczych i cukierniczych na potrzeby lokalne. Głównymi odbiorcami hurtowymi dla piekarni są sklepy spożywcze prowadzące działalność w obrębie gminy oraz powiatu. Na terenie gminy działa 15 takich podmiotów gospodarczych. W gminie działają także 3 stacje paliw, w których sprzedawane są również części, akcesoria oraz kosmetyki samochodowe.

W Gminie Janowo ogółem prowadzą działalność 134 podmioty gospodarcze. W sektorze publicznym działa 19 zakładów. W sektorze prywatnym funkcjonowało ich 115.

TURYSTYKA WIEJSKA ŹRÓDŁEM DOCHODU W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Agroturystyka w naszym kraju nie jest zjawiskiem nowym. Od lat popularne było przyjmowanie gości w gospodarstwach wiejskich. Letnicy, wczasy pod gruszą, to pojęcie znane wszystkim w mieście i na wsi. Dzisiaj agroturystyka stwarza możliwości zmiany sytuacji ekonomicznej i społecznej na wsi. Mieszkańcom miast umożliwia kontakt z przyrodą i środowiskiem naturalnym.

Oprócz zmian w sferze materialnej wsi, agroturystyka wywiera silny wpływ na sferę duchową, na przyzwyczajenia, zachowania. Zmienia się sposób podejścia do życia, kształtują się nowe wartości, na nowo odkrywane jest bogactwo kultury polskiej wsi, obyczaje ludowe, tradycyjne rzemiosło, kuchnia regionalna.

Mieszkańcom wsi agroturystyka stwarza zupełnie nowe możliwości użytkowania przestrzeni wiejskiej, zabudowań rolniczych, lokalnej infrastruktury, zaś uzyskane przez nich dodatkowe dochody przyczynią się do wzrostu zasobności poszczególnych gospodarstw.

Agroturystyka to nie tylko możliwość zakwaterowania i wyżywienia w gospodarstwie rolnika. Większość turystów oczekuję wiele propozycji aktywnego wypoczynku w obrębie regionu gminy, wsi. Dzięki temu korzyści płyną nie tylko z noclegów, ale także możliwości sprzedaży posiłków, produktów własnego gospodarstwa.

Przymierzając się do działalności agroturystycznej powinniśmy podjąć kilka decyzji, które przesądzą o tym, jakie obowiązki prawne i jak wysokie podatki działalność ta za sobą pociągnie:

- czy działalność ta ma być jedynie ubocznym źródłem dochodów,

- czy też chcemy założyć odrębną w stosunku do gospodarstwa rolnego firmę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą podlegająca zgłoszeniu do ewidencji działalności w Urzędzie Gminy.

Jeżeli będzie to zajęcie uboczne, działalność prowadzona osobiście, z której zarobek stanowi dodatkowe źródło dochodu, to zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej, działalność agroturystyczna nie podlega zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej tylko zgłoszenia gospodarstwa do ewidencji innych obiektów, w której świadczone są usługi hotelarskie.

Zachęcamy do podjęcia tego rodzaju działalności.